فروشگاه جانبی

Askariye Mobile Banking موسسه اعتباری عسکریه با ارائه سامانه همراه بانک خود، با توجه به گستردگی شبکه تلفن همراه و افزایش روز افزون کاربران تلفن های هوشمند، زمینه را برای عملیات بانکی غیر حضوری فراهم نموده است. خدمات: 1. مشاهده ی موجودی حساب 2. مشاهده ی گردش حساب (تاریخ تراکنش، مبلغ تراکنش، شرح سند.…

Askariye Mobile Banking موسسه اعتباری عسکریه با ارائه سامانه همراه بانک خود، با توجه به گستردگی شبکه تلفن همراه و افزایش روز افزون کاربران تلفن های هوشمند، زمینه را برای عملیات بانکی غیر حضوری فراهم نموده است. خدمات: 1. مشاهده ی موجودی حساب 2. مشاهده ی گردش حساب (تاریخ تراکنش، مبلغ تراکنش، شرح سند.…

Askariye Mobile Banking موسسه اعتباری عسکریه با ارائه سامانه همراه بانک خود، با توجه به گستردگی شبکه تلفن همراه و افزایش روز افزون کاربران تلفن های هوشمند، زمینه را برای عملیات بانکی غیر حضوری فراهم نموده است. خدمات: 1. مشاهده ی موجودی حساب 2. مشاهده ی گردش حساب (تاریخ تراکنش، مبلغ تراکنش، شرح سند.…