فروشگاه جانبی

Hub Keyboard v0.9.13.14 پروژه ای از Microsoft Garage است که اطلاعات را از سرویس های مختلف به نوک انگشتان شما می آورد و در تکمیل سریع تر وظایف به شما کمک می کند. از Microsoft Hub Keyboard استفاده کنید زمانی که نیاز دارید به: • کلیپ بورد: الحاق کردن آسان یکی از آیتم های…

Hub Keyboard v0.9.13.14 پروژه ای از Microsoft Garage است که اطلاعات را از سرویس های مختلف به نوک انگشتان شما می آورد و در تکمیل سریع تر وظایف به شما کمک می کند. از Microsoft Hub Keyboard استفاده کنید زمانی که نیاز دارید به: • کلیپ بورد: الحاق کردن آسان یکی از آیتم های…

Hub Keyboard v0.9.13.14 پروژه ای از Microsoft Garage است که اطلاعات را از سرویس های مختلف به نوک انگشتان شما می آورد و در تکمیل سریع تر وظایف به شما کمک می کند. از Microsoft Hub Keyboard استفاده کنید زمانی که نیاز دارید به: • کلیپ بورد: الحاق کردن آسان یکی از آیتم های…