فروشگاه جانبی

BlueDict Pro v7.8.1 + Data یک فرهنگ لغت قدرتمند است که به طور کامل با فرمت داده MDict، یکی از بهترین در پلت فرم Windows Mobile سازگار است. HTML، تصاویر، متن به گفتار، ضبط های صدا و CSS نیز پشتیبانی می شوند. BlueDict یک رابط برای Google Search و ColorDict فراهم می کند. کتاب…

BlueDict Pro v7.8.1 + Data یک فرهنگ لغت قدرتمند است که به طور کامل با فرمت داده MDict، یکی از بهترین در پلت فرم Windows Mobile سازگار است. HTML، تصاویر، متن به گفتار، ضبط های صدا و CSS نیز پشتیبانی می شوند. BlueDict یک رابط برای Google Search و ColorDict فراهم می کند. کتاب…

BlueDict Pro v7.8.1 + Data یک فرهنگ لغت قدرتمند است که به طور کامل با فرمت داده MDict، یکی از بهترین در پلت فرم Windows Mobile سازگار است. HTML، تصاویر، متن به گفتار، ضبط های صدا و CSS نیز پشتیبانی می شوند. BlueDict یک رابط برای Google Search و ColorDict فراهم می کند. کتاب…