فروشگاه جانبی

مجموعه دیوان های اشعار شعرا، کتب الکترونیکی موبایل دیوان های شعر شاعرین است که شامل 20 کتاب شعر از 19 شاعر است. کتاب های این مجموعه: – گزیده اشعار ملک الشعرای بهار – گزیده اشعار صائب تبریزی – هفت اورنگ جامی – شهریار – شاهنامه فردوسی – دیوان اشعار مسعود سعد سلمان – دیوان‌محتشم‌کاشانی…

مجموعه دیوان های اشعار شعرا، کتب الکترونیکی موبایل دیوان های شعر شاعرین است که شامل 20 کتاب شعر از 19 شاعر است. کتاب های این مجموعه: – گزیده اشعار ملک الشعرای بهار – گزیده اشعار صائب تبریزی – هفت اورنگ جامی – شهریار – شاهنامه فردوسی – دیوان اشعار مسعود سعد سلمان – دیوان‌محتشم‌کاشانی…

مجموعه دیوان های اشعار شعرا، کتب الکترونیکی موبایل دیوان های شعر شاعرین است که شامل 20 کتاب شعر از 19 شاعر است. کتاب های این مجموعه: – گزیده اشعار ملک الشعرای بهار – گزیده اشعار صائب تبریزی – هفت اورنگ جامی – شهریار – شاهنامه فردوسی – دیوان اشعار مسعود سعد سلمان – دیوان‌محتشم‌کاشانی…