فروشگاه جانبی

Nahj al-Balagha Kimia v1.0.4 در نهج البلاغه کیمیا، کليات متن کتاب نهج البلاغه همراه با امکانات و قابليت هاي زير ارائه گرديده است: * متن کامل نهج البلاغه بر اساس نسخه صبحی صالح همراه با صوت * سه ترجمه ی فارسی شامل دکتر شهیدی، آیت الله مکارم و آقای دشتی *ترجمه گویای دکتر شهیدی…

Nahj al-Balagha Kimia v1.0.4 در نهج البلاغه کیمیا، کليات متن کتاب نهج البلاغه همراه با امکانات و قابليت هاي زير ارائه گرديده است: * متن کامل نهج البلاغه بر اساس نسخه صبحی صالح همراه با صوت * سه ترجمه ی فارسی شامل دکتر شهیدی، آیت الله مکارم و آقای دشتی *ترجمه گویای دکتر شهیدی…

Nahj al-Balagha Kimia v1.0.4 در نهج البلاغه کیمیا، کليات متن کتاب نهج البلاغه همراه با امکانات و قابليت هاي زير ارائه گرديده است: * متن کامل نهج البلاغه بر اساس نسخه صبحی صالح همراه با صوت * سه ترجمه ی فارسی شامل دکتر شهیدی، آیت الله مکارم و آقای دشتی *ترجمه گویای دکتر شهیدی…