فروشگاه جانبی

Bluetooth File Explorer v3.2 Paid یک برنامه مدیریت فایل بلوتوث، یک مدیر فایل محلی و نرم افزاری برای انتقال فایل از طریق بلوتوث می باشد. این نرم افزار دارای لاگ(log) فعالیت بلوتوث FTP نیز می باشد. Bluetooth File Explorer که محصولی از FruitMobile است، از OBEX FTP پشتیبانی می کند که به شما امکان…

Bluetooth File Explorer v3.2 Paid یک برنامه مدیریت فایل بلوتوث، یک مدیر فایل محلی و نرم افزاری برای انتقال فایل از طریق بلوتوث می باشد. این نرم افزار دارای لاگ(log) فعالیت بلوتوث FTP نیز می باشد. Bluetooth File Explorer که محصولی از FruitMobile است، از OBEX FTP پشتیبانی می کند که به شما امکان…

Bluetooth File Explorer v3.2 Paid یک برنامه مدیریت فایل بلوتوث، یک مدیر فایل محلی و نرم افزاری برای انتقال فایل از طریق بلوتوث می باشد. این نرم افزار دارای لاگ(log) فعالیت بلوتوث FTP نیز می باشد. Bluetooth File Explorer که محصولی از FruitMobile است، از OBEX FTP پشتیبانی می کند که به شما امکان…