فروشگاه جانبی

Neon Alarm Clock 2.2.0 یک ساعت زنگ دار با طراحی ساده و توابع هوشمند است. کنترل های حسی این نرم افزار یک روش روشن و آسان را برای تنظیم هشدار ارائه می کند. ویژگی ها:– بدون تبلیغات– پشتیبانی از فرمت 12/24 ساعته– غیر فعال کردن صدای آلارم با تکان دادن گوشی– پشتیبانی از صداهای…

Neon Alarm Clock 2.2.0 یک ساعت زنگ دار با طراحی ساده و توابع هوشمند است. کنترل های حسی این نرم افزار یک روش روشن و آسان را برای تنظیم هشدار ارائه می کند. ویژگی ها:– بدون تبلیغات– پشتیبانی از فرمت 12/24 ساعته– غیر فعال کردن صدای آلارم با تکان دادن گوشی– پشتیبانی از صداهای…

Neon Alarm Clock 2.2.0 یک ساعت زنگ دار با طراحی ساده و توابع هوشمند است. کنترل های حسی این نرم افزار یک روش روشن و آسان را برای تنظیم هشدار ارائه می کند. ویژگی ها:– بدون تبلیغات– پشتیبانی از فرمت 12/24 ساعته– غیر فعال کردن صدای آلارم با تکان دادن گوشی– پشتیبانی از صداهای…