فروشگاه جانبی

Tuner – gStrings v2.1.0 Full یک برنامه تیونر کروماتیک اندازه گیری درجه و شدت صدا می باشد. امکانات نرم افزار Tuner – gStrings عبارتند از: 1. تیونینگ (میزان سازی) ارکستر (تغییر/تعریف دوباره تن فرکانس ها) 2. حالت(temperament)های مختلف (just، pythagorean، meantone، comma و غیره) 3. یک مقیاس غیر خطی محدوده متغیر 4. وضع کردن…

Tuner – gStrings v2.1.0 Full یک برنامه تیونر کروماتیک اندازه گیری درجه و شدت صدا می باشد. امکانات نرم افزار Tuner – gStrings عبارتند از: 1. تیونینگ (میزان سازی) ارکستر (تغییر/تعریف دوباره تن فرکانس ها) 2. حالت(temperament)های مختلف (just، pythagorean، meantone، comma و غیره) 3. یک مقیاس غیر خطی محدوده متغیر 4. وضع کردن…

Tuner – gStrings v2.1.0 Full یک برنامه تیونر کروماتیک اندازه گیری درجه و شدت صدا می باشد. امکانات نرم افزار Tuner – gStrings عبارتند از: 1. تیونینگ (میزان سازی) ارکستر (تغییر/تعریف دوباره تن فرکانس ها) 2. حالت(temperament)های مختلف (just، pythagorean، meantone، comma و غیره) 3. یک مقیاس غیر خطی محدوده متغیر 4. وضع کردن…