فروشگاه جانبی

Collins English and Thesaurus Premium v9.0.274 + Data دیکشنری انگلیسی کامل و مشروح کالینز و اصطلاحنامه زبان انگلیسی کالینز یک بسته نرم افزاری است که یک راه حل زبان و مرجع کامل برای نوشتن، برای کار و برای مطالعه ارائه می دهد. • جستجوی بیش از 500،000 کلمه، منبع و مثال انگلیسی • بیش…

Collins English and Thesaurus Premium v9.0.274 + Data دیکشنری انگلیسی کامل و مشروح کالینز و اصطلاحنامه زبان انگلیسی کالینز یک بسته نرم افزاری است که یک راه حل زبان و مرجع کامل برای نوشتن، برای کار و برای مطالعه ارائه می دهد. • جستجوی بیش از 500،000 کلمه، منبع و مثال انگلیسی • بیش…

Collins English and Thesaurus Premium v9.0.274 + Data دیکشنری انگلیسی کامل و مشروح کالینز و اصطلاحنامه زبان انگلیسی کالینز یک بسته نرم افزاری است که یک راه حل زبان و مرجع کامل برای نوشتن، برای کار و برای مطالعه ارائه می دهد. • جستجوی بیش از 500،000 کلمه، منبع و مثال انگلیسی • بیش…