فروشگاه جانبی

AudioTool v7.4 اندازه گیر SPL (دسیبل) شامل RT60، Leq، سپکتروم آنالایزر، طیف نگاره، ضبط کننده نمودار، سیگنال ژنراتور، بررسی کننده قطب می باشد. دو روش کالیبراسیون میکروفن ارائه شده است. توصیه شده توسط مجله “Sound and Vision”. توسط این برنامه می توانید بر روی آهنگ های مدیریت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل…

AudioTool v7.4 اندازه گیر SPL (دسیبل) شامل RT60، Leq، سپکتروم آنالایزر، طیف نگاره، ضبط کننده نمودار، سیگنال ژنراتور، بررسی کننده قطب می باشد. دو روش کالیبراسیون میکروفن ارائه شده است. توصیه شده توسط مجله “Sound and Vision”. توسط این برنامه می توانید بر روی آهنگ های مدیریت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل…

AudioTool v7.4 اندازه گیر SPL (دسیبل) شامل RT60، Leq، سپکتروم آنالایزر، طیف نگاره، ضبط کننده نمودار، سیگنال ژنراتور، بررسی کننده قطب می باشد. دو روش کالیبراسیون میکروفن ارائه شده است. توصیه شده توسط مجله “Sound and Vision”. توسط این برنامه می توانید بر روی آهنگ های مدیریت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل…