فروشگاه جانبی

Trust PRO – Event Logger v2.0.4 سیاهه کوچکی از وقایع را برای شما نگهداری می کند. چه تغییرات برنامه باشد، یا استفاده مردم از گوشی شما یا تماس های تلفنی، Trust به شما خواهد گفت چه اتفاقی و در چه هنگامی روی داده است. رویدادهای فعلی عبارتند از: – برنامه های اجرا شده (روی…

Trust PRO – Event Logger v2.0.4 سیاهه کوچکی از وقایع را برای شما نگهداری می کند. چه تغییرات برنامه باشد، یا استفاده مردم از گوشی شما یا تماس های تلفنی، Trust به شما خواهد گفت چه اتفاقی و در چه هنگامی روی داده است. رویدادهای فعلی عبارتند از: – برنامه های اجرا شده (روی…

Trust PRO – Event Logger v2.0.4 سیاهه کوچکی از وقایع را برای شما نگهداری می کند. چه تغییرات برنامه باشد، یا استفاده مردم از گوشی شما یا تماس های تلفنی، Trust به شما خواهد گفت چه اتفاقی و در چه هنگامی روی داده است. رویدادهای فعلی عبارتند از: – برنامه های اجرا شده (روی…