فروشگاه جانبی

Light Manager Pro v11.6 برنامه ای برای پیکربندی رنگ LED و فرکانس چشمک زدن آن برای اطلاع رسانی در موارد زیر است: – تماس از دست رفته – SMS – MMS – Gmail – رویداد تقویم – Hangouts – *Email – *Facebook – *Facebook Messenger – *Twitter – *WhatsApp – *BBM – *LINE –…

Light Manager Pro v11.6 برنامه ای برای پیکربندی رنگ LED و فرکانس چشمک زدن آن برای اطلاع رسانی در موارد زیر است: – تماس از دست رفته – SMS – MMS – Gmail – رویداد تقویم – Hangouts – *Email – *Facebook – *Facebook Messenger – *Twitter – *WhatsApp – *BBM – *LINE –…

Light Manager Pro v11.6 برنامه ای برای پیکربندی رنگ LED و فرکانس چشمک زدن آن برای اطلاع رسانی در موارد زیر است: – تماس از دست رفته – SMS – MMS – Gmail – رویداد تقویم – Hangouts – *Email – *Facebook – *Facebook Messenger – *Twitter – *WhatsApp – *BBM – *LINE –…