فروشگاه جانبی

SMS Backup & Restore (Kitkat) IAP Unlocked v2.0.7 build 36 یکی از بهترین ابزارها برای پشتیبان گیری و بازگرداندن SMS می باشد. ویژگی ها: * استفاده آسان * زمانبندی پشتیبان گیری * پشتیبانی از بازیابی، حذف، خروجی گیری توسط گفتگو(conversation) * پشتیبانی از حذف یا پاکسازی پیام های غریبه، قدیمی و کل پیام ها…

SMS Backup & Restore (Kitkat) IAP Unlocked v2.0.7 build 36 یکی از بهترین ابزارها برای پشتیبان گیری و بازگرداندن SMS می باشد. ویژگی ها: * استفاده آسان * زمانبندی پشتیبان گیری * پشتیبانی از بازیابی، حذف، خروجی گیری توسط گفتگو(conversation) * پشتیبانی از حذف یا پاکسازی پیام های غریبه، قدیمی و کل پیام ها…

SMS Backup & Restore (Kitkat) IAP Unlocked v2.0.7 build 36 یکی از بهترین ابزارها برای پشتیبان گیری و بازگرداندن SMS می باشد. ویژگی ها: * استفاده آسان * زمانبندی پشتیبان گیری * پشتیبانی از بازیابی، حذف، خروجی گیری توسط گفتگو(conversation) * پشتیبانی از حذف یا پاکسازی پیام های غریبه، قدیمی و کل پیام ها…