فروشگاه جانبی

CPU Control Pro v3.1.3 برنامه ای ساده برای کنترل CPU شما می باشد. اورکلاک(Overclock)، اضافه ولتاژ(overvoltage) یا underclock و undervoltage پردازنده (CPU) شما برای عملکرد بهتر و ذخیره مصرف باتری شما. ویژگی ها: ★ فرکانس های MIN و MAX ★ Governor ★ زمانبند I/O ★ Undervoltage/Overvoltage ★ پروفایل های CPU – پروفایل باتری –…

CPU Control Pro v3.1.3 برنامه ای ساده برای کنترل CPU شما می باشد. اورکلاک(Overclock)، اضافه ولتاژ(overvoltage) یا underclock و undervoltage پردازنده (CPU) شما برای عملکرد بهتر و ذخیره مصرف باتری شما. ویژگی ها: ★ فرکانس های MIN و MAX ★ Governor ★ زمانبند I/O ★ Undervoltage/Overvoltage ★ پروفایل های CPU – پروفایل باتری –…

CPU Control Pro v3.1.3 برنامه ای ساده برای کنترل CPU شما می باشد. اورکلاک(Overclock)، اضافه ولتاژ(overvoltage) یا underclock و undervoltage پردازنده (CPU) شما برای عملکرد بهتر و ذخیره مصرف باتری شما. ویژگی ها: ★ فرکانس های MIN و MAX ★ Governor ★ زمانبند I/O ★ Undervoltage/Overvoltage ★ پروفایل های CPU – پروفایل باتری –…