فروشگاه جانبی

NinjaMorph Pro v2.8.4 اجازه تغییر APK سیستم و  jar ها را از گوشی خود و بدون اتصال کامپیوتر می دهد. تصاویر، فایل های XML و هر چیزی را تغییر دهید. NinjaMorph فقط برای کاربران دستگاه های روت شده است! BusyBox برای این برنامه لازم است! ** برای استفاده از این حتما باید دیباگ(رفع اشکال)…

NinjaMorph Pro v2.8.4 اجازه تغییر APK سیستم و  jar ها را از گوشی خود و بدون اتصال کامپیوتر می دهد. تصاویر، فایل های XML و هر چیزی را تغییر دهید. NinjaMorph فقط برای کاربران دستگاه های روت شده است! BusyBox برای این برنامه لازم است! ** برای استفاده از این حتما باید دیباگ(رفع اشکال)…

NinjaMorph Pro v2.8.4 اجازه تغییر APK سیستم و  jar ها را از گوشی خود و بدون اتصال کامپیوتر می دهد. تصاویر، فایل های XML و هر چیزی را تغییر دهید. NinjaMorph فقط برای کاربران دستگاه های روت شده است! BusyBox برای این برنامه لازم است! ** برای استفاده از این حتما باید دیباگ(رفع اشکال)…