فروشگاه جانبی

Mixing Station – Donate v0.60.8 میکسر Behringer X32 خود را با گوشی هوشمند یا تبلت خود کنترل کنید. ویژگی ها: – جای گذاری RTA در نمای PEQ – میانگین کردن RTA – جدول زمانی سطح برای دروازه و دینامیک ها – نگه داشتن حداکثر برای تمام اندازه ها با زمان نگه داشتن قابل تغییر…

Mixing Station – Donate v0.60.8 میکسر Behringer X32 خود را با گوشی هوشمند یا تبلت خود کنترل کنید. ویژگی ها: – جای گذاری RTA در نمای PEQ – میانگین کردن RTA – جدول زمانی سطح برای دروازه و دینامیک ها – نگه داشتن حداکثر برای تمام اندازه ها با زمان نگه داشتن قابل تغییر…

Mixing Station – Donate v0.60.8 میکسر Behringer X32 خود را با گوشی هوشمند یا تبلت خود کنترل کنید. ویژگی ها: – جای گذاری RTA در نمای PEQ – میانگین کردن RTA – جدول زمانی سطح برای دروازه و دینامیک ها – نگه داشتن حداکثر برای تمام اندازه ها با زمان نگه داشتن قابل تغییر…