فروشگاه جانبی

Process Engineering Tools v2.0 Unlocked برنامه ای برای مهندسی فرایند است که شامل ماشین حساب های زیر می باشد: – کولر هوا – شیر کنترل (مایعات) – بخار سیال – جریان از طریق روزنه – کمپرسور گاز – خواص گاز – توربین گاز – شبیه ساز مبدل حرارت – برج پر شده – افت…

Process Engineering Tools v2.0 Unlocked برنامه ای برای مهندسی فرایند است که شامل ماشین حساب های زیر می باشد: – کولر هوا – شیر کنترل (مایعات) – بخار سیال – جریان از طریق روزنه – کمپرسور گاز – خواص گاز – توربین گاز – شبیه ساز مبدل حرارت – برج پر شده – افت…

Process Engineering Tools v2.0 Unlocked برنامه ای برای مهندسی فرایند است که شامل ماشین حساب های زیر می باشد: – کولر هوا – شیر کنترل (مایعات) – بخار سیال – جریان از طریق روزنه – کمپرسور گاز – خواص گاز – توربین گاز – شبیه ساز مبدل حرارت – برج پر شده – افت…