فروشگاه جانبی

CPU Monitor 6 PRO v6.53 Patched برنامه ای حرفه ای برای بررسی وضعیت پردازنده می باشد. این نسخه ویژگی های زیر را دارد: * ثبت دما، فرکانس و مصرف CPU * ارسال داده های خود به سازنده برای پشتیبانی * صادرات داده ها از نمودارها * غیر فعال/فعال کردن فرآیندهای اسکن رسانه برای بهبود…

CPU Monitor 6 PRO v6.53 Patched برنامه ای حرفه ای برای بررسی وضعیت پردازنده می باشد. این نسخه ویژگی های زیر را دارد: * ثبت دما، فرکانس و مصرف CPU * ارسال داده های خود به سازنده برای پشتیبانی * صادرات داده ها از نمودارها * غیر فعال/فعال کردن فرآیندهای اسکن رسانه برای بهبود…

CPU Monitor 6 PRO v6.53 Patched برنامه ای حرفه ای برای بررسی وضعیت پردازنده می باشد. این نسخه ویژگی های زیر را دارد: * ثبت دما، فرکانس و مصرف CPU * ارسال داده های خود به سازنده برای پشتیبانی * صادرات داده ها از نمودارها * غیر فعال/فعال کردن فرآیندهای اسکن رسانه برای بهبود…