فروشگاه جانبی

S Tools+ Donate v3.1 مجموعه ای از 5 ابزار مفید مختلف برای دستگاه شما است. این شامل: • CPU frequency – نطارت روی فرکانس های CPU • Sensors – مدیر سنسور کاملا برجسته برای دستگاه شما، با تمام جزئیات سنسورها • Color Picker – انتخاب کننده رنگ به شما در پیدا کردن رنگ های…

S Tools+ Donate v3.1 مجموعه ای از 5 ابزار مفید مختلف برای دستگاه شما است. این شامل: • CPU frequency – نطارت روی فرکانس های CPU • Sensors – مدیر سنسور کاملا برجسته برای دستگاه شما، با تمام جزئیات سنسورها • Color Picker – انتخاب کننده رنگ به شما در پیدا کردن رنگ های…

S Tools+ Donate v3.1 مجموعه ای از 5 ابزار مفید مختلف برای دستگاه شما است. این شامل: • CPU frequency – نطارت روی فرکانس های CPU • Sensors – مدیر سنسور کاملا برجسته برای دستگاه شما، با تمام جزئیات سنسورها • Color Picker – انتخاب کننده رنگ به شما در پیدا کردن رنگ های…