فروشگاه جانبی

Universal Translator v1.6.3.2m بدون نیاز به اتصال به اینترنت، تمام برنامه با همه چیزی که برای ترجمه نیاز دارید از قبل لود شده می آید. تصور کنید که قادر به ترجمه فوری بین 188 زبان مختلف هستید. زبانهای زیر پشتیبانی می شوند و می توان بین آنها ترجمه انجام داد: Achinese, Afrikaans, Akan, Alabama,…

Universal Translator v1.6.3.2m بدون نیاز به اتصال به اینترنت، تمام برنامه با همه چیزی که برای ترجمه نیاز دارید از قبل لود شده می آید. تصور کنید که قادر به ترجمه فوری بین 188 زبان مختلف هستید. زبانهای زیر پشتیبانی می شوند و می توان بین آنها ترجمه انجام داد: Achinese, Afrikaans, Akan, Alabama,…

Universal Translator v1.6.3.2m بدون نیاز به اتصال به اینترنت، تمام برنامه با همه چیزی که برای ترجمه نیاز دارید از قبل لود شده می آید. تصور کنید که قادر به ترجمه فوری بین 188 زبان مختلف هستید. زبانهای زیر پشتیبانی می شوند و می توان بین آنها ترجمه انجام داد: Achinese, Afrikaans, Akan, Alabama,…