فروشگاه جانبی

Call recorder (Full) v3.1.12 Patched برنامه ای برای ضبط مکالمات تلفنی است. اگر برنامه، مکالمات را ضعیف ضبط می کند، انواع گزینه های سفارشی سازی را امتحان کنید (روند این کار در منوی “Help” برنامه موجود است. توصیه می شود که بخوانید.) به تدریج ویژگی ها و توابع جدید به این برنامه اضافه خواهند…

Call recorder (Full) v3.1.12 Patched برنامه ای برای ضبط مکالمات تلفنی است. اگر برنامه، مکالمات را ضعیف ضبط می کند، انواع گزینه های سفارشی سازی را امتحان کنید (روند این کار در منوی “Help” برنامه موجود است. توصیه می شود که بخوانید.) به تدریج ویژگی ها و توابع جدید به این برنامه اضافه خواهند…

Call recorder (Full) v3.1.12 Patched برنامه ای برای ضبط مکالمات تلفنی است. اگر برنامه، مکالمات را ضعیف ضبط می کند، انواع گزینه های سفارشی سازی را امتحان کنید (روند این کار در منوی “Help” برنامه موجود است. توصیه می شود که بخوانید.) به تدریج ویژگی ها و توابع جدید به این برنامه اضافه خواهند…