فروشگاه جانبی

Ghosts PRO v1.7 برای شناسایی فعالیت های ماوراء الطبیعه طراحی شده است. Ghosts PRO خواندن های چند سنسور را تجزیه و تحلیل می کند. ویژگی ها:– خواندن از چند سنسور – Magnetophone: تبدیل خوانش های سنسور به صداها– تشخیص ماوراء الطبیعه: تشخیص سطح فعالیت های ماوراء الطبیعه– نقشه رادار: رسم نقطه دقیق انرژی تشخیص…

Ghosts PRO v1.7 برای شناسایی فعالیت های ماوراء الطبیعه طراحی شده است. Ghosts PRO خواندن های چند سنسور را تجزیه و تحلیل می کند. ویژگی ها:– خواندن از چند سنسور – Magnetophone: تبدیل خوانش های سنسور به صداها– تشخیص ماوراء الطبیعه: تشخیص سطح فعالیت های ماوراء الطبیعه– نقشه رادار: رسم نقطه دقیق انرژی تشخیص…

Ghosts PRO v1.7 برای شناسایی فعالیت های ماوراء الطبیعه طراحی شده است. Ghosts PRO خواندن های چند سنسور را تجزیه و تحلیل می کند. ویژگی ها:– خواندن از چند سنسور – Magnetophone: تبدیل خوانش های سنسور به صداها– تشخیص ماوراء الطبیعه: تشخیص سطح فعالیت های ماوراء الطبیعه– نقشه رادار: رسم نقطه دقیق انرژی تشخیص…