فروشگاه جانبی

Tiny Call Confirm Plus+ v4.3.0 برنامه ای برای تایید تماس جهت جلوگیری و اجتناب از تماس های تلفنی دریافتی و گرفته شده اتفاقی می باشد. ویژگی ها: • پنجره تایید تماس تلفنی خروجی، و محافظت تماس تلفنی دریافتی • هشدار شروع تماس و پایان تماس با صدای بوق و لرزش • دسترسی سریع همه…

Tiny Call Confirm Plus+ v4.3.0 برنامه ای برای تایید تماس جهت جلوگیری و اجتناب از تماس های تلفنی دریافتی و گرفته شده اتفاقی می باشد. ویژگی ها: • پنجره تایید تماس تلفنی خروجی، و محافظت تماس تلفنی دریافتی • هشدار شروع تماس و پایان تماس با صدای بوق و لرزش • دسترسی سریع همه…

Tiny Call Confirm Plus+ v4.3.0 برنامه ای برای تایید تماس جهت جلوگیری و اجتناب از تماس های تلفنی دریافتی و گرفته شده اتفاقی می باشد. ویژگی ها: • پنجره تایید تماس تلفنی خروجی، و محافظت تماس تلفنی دریافتی • هشدار شروع تماس و پایان تماس با صدای بوق و لرزش • دسترسی سریع همه…