فروشگاه جانبی

LayerPaint v1.5.7 یک برنامه نقاشی است که از لایه های چندگانه پشتیبانی می کند. رابط LayerPaint واقعا ساده است، اما شامل بسیاری از ویژگی های لازم برای نقاشی موبایلی (ویرایش تصویر) می باشد. شما می توانید با سوئیچ Brush, Eraser, Line Draw, Fill Rectangle, Select Rectangle Region, Move, Bucket Tool, Gradation, Spoit, و Hand…

LayerPaint v1.5.7 یک برنامه نقاشی است که از لایه های چندگانه پشتیبانی می کند. رابط LayerPaint واقعا ساده است، اما شامل بسیاری از ویژگی های لازم برای نقاشی موبایلی (ویرایش تصویر) می باشد. شما می توانید با سوئیچ Brush, Eraser, Line Draw, Fill Rectangle, Select Rectangle Region, Move, Bucket Tool, Gradation, Spoit, و Hand…

LayerPaint v1.5.7 یک برنامه نقاشی است که از لایه های چندگانه پشتیبانی می کند. رابط LayerPaint واقعا ساده است، اما شامل بسیاری از ویژگی های لازم برای نقاشی موبایلی (ویرایش تصویر) می باشد. شما می توانید با سوئیچ Brush, Eraser, Line Draw, Fill Rectangle, Select Rectangle Region, Move, Bucket Tool, Gradation, Spoit, و Hand…