فروشگاه جانبی

Eloquence Text To Speech v1.1.1 نسخه اندروید سینت سایزر گفتاری محبوب Eloquence Text-To-Speech است. ETI-Eloquence یک موتور TTS (متن به گفتار) است که شما می توانید در طیف گسترده ای از برنامه ها استفاده کنید، مانند: – خوانندگان صفحه نمایش و برنامه های مربوط به افراد نابینا (مانند Talkback یا Mobile Accessibility) – نرم افزار…

Eloquence Text To Speech v1.1.1 نسخه اندروید سینت سایزر گفتاری محبوب Eloquence Text-To-Speech است. ETI-Eloquence یک موتور TTS (متن به گفتار) است که شما می توانید در طیف گسترده ای از برنامه ها استفاده کنید، مانند: – خوانندگان صفحه نمایش و برنامه های مربوط به افراد نابینا (مانند Talkback یا Mobile Accessibility) – نرم افزار…

Eloquence Text To Speech v1.1.1 نسخه اندروید سینت سایزر گفتاری محبوب Eloquence Text-To-Speech است. ETI-Eloquence یک موتور TTS (متن به گفتار) است که شما می توانید در طیف گسترده ای از برنامه ها استفاده کنید، مانند: – خوانندگان صفحه نمایش و برنامه های مربوط به افراد نابینا (مانند Talkback یا Mobile Accessibility) – نرم افزار…