فروشگاه جانبی

SnapshotPro v2.01 برنامه ای برای ثبت لحظات خاص می باشد. شما لحظه عکاسی را فقط به دلیل اینکه دوربین تان در حالت آماده نبود از دست داده اید؟ حالا زمان امتحان کردن Snapshot است! دوربین خود را فورا آماده کنید، حتی از گوشی قفل شده! اگر می خواهید یک عکس بگیرید و صفحه نمایشگر…

SnapshotPro v2.01 برنامه ای برای ثبت لحظات خاص می باشد. شما لحظه عکاسی را فقط به دلیل اینکه دوربین تان در حالت آماده نبود از دست داده اید؟ حالا زمان امتحان کردن Snapshot است! دوربین خود را فورا آماده کنید، حتی از گوشی قفل شده! اگر می خواهید یک عکس بگیرید و صفحه نمایشگر…

SnapshotPro v2.01 برنامه ای برای ثبت لحظات خاص می باشد. شما لحظه عکاسی را فقط به دلیل اینکه دوربین تان در حالت آماده نبود از دست داده اید؟ حالا زمان امتحان کردن Snapshot است! دوربین خود را فورا آماده کنید، حتی از گوشی قفل شده! اگر می خواهید یک عکس بگیرید و صفحه نمایشگر…