فروشگاه جانبی

FingerSecurity Premium v3.10.0 اولین برنامه ای است که به صاحب یک دستگاه سامسونگ اجازه می دهد با اثر انگشت خوان از برنامه های انتخابی خود محافظت کند. ویژگی های نرم افزار FingerSecurity Premium اندروید: – ویجت برای فعال/غیر فعال کردن سرویس – پایان زمان(Timeout) اجازه غیبت کوتاه و غیبت را تا قفل کردن صفحه…

FingerSecurity Premium v3.10.0 اولین برنامه ای است که به صاحب یک دستگاه سامسونگ اجازه می دهد با اثر انگشت خوان از برنامه های انتخابی خود محافظت کند. ویژگی های نرم افزار FingerSecurity Premium اندروید: – ویجت برای فعال/غیر فعال کردن سرویس – پایان زمان(Timeout) اجازه غیبت کوتاه و غیبت را تا قفل کردن صفحه…

FingerSecurity Premium v3.10.0 اولین برنامه ای است که به صاحب یک دستگاه سامسونگ اجازه می دهد با اثر انگشت خوان از برنامه های انتخابی خود محافظت کند. ویژگی های نرم افزار FingerSecurity Premium اندروید: – ویجت برای فعال/غیر فعال کردن سرویس – پایان زمان(Timeout) اجازه غیبت کوتاه و غیبت را تا قفل کردن صفحه…