فروشگاه جانبی

move app to sdcard pro v2.5.106 ساده ترین برای انتقال برنامه ها به کارت SD می باشد. ویژگی ها: • انتقال برنامه ها به کارت SD • انتقال برنامه ها به حافظه داخلی • مرتب سازی برنامه ها بر اساس قابلیت جابجایی، نام، اندازه و زمان • امکان سفارشی کردن [Install time] [Package name]…

move app to sdcard pro v2.5.106 ساده ترین برای انتقال برنامه ها به کارت SD می باشد. ویژگی ها: • انتقال برنامه ها به کارت SD • انتقال برنامه ها به حافظه داخلی • مرتب سازی برنامه ها بر اساس قابلیت جابجایی، نام، اندازه و زمان • امکان سفارشی کردن [Install time] [Package name]…

move app to sdcard pro v2.5.106 ساده ترین برای انتقال برنامه ها به کارت SD می باشد. ویژگی ها: • انتقال برنامه ها به کارت SD • انتقال برنامه ها به حافظه داخلی • مرتب سازی برنامه ها بر اساس قابلیت جابجایی، نام، اندازه و زمان • امکان سفارشی کردن [Install time] [Package name]…