فروشگاه جانبی

GamingCast (for Chromecast) v1.5 اولین کنسول بازی تلفن همراه می باشد. با استفاده از دستگاه موبایل خود به عنوان کنترل کننده، بازی های retro را بر روی صفحه تلویزیون خود اجرا کنید. ## این نرم افزار تنها با Chromecast گوگل کار خواهد کرد ## بازی کنونی:* Snake* Pong (چند نفره)* Xonix* Tetrominoes* Flapper* Breakout–…

GamingCast (for Chromecast) v1.5 اولین کنسول بازی تلفن همراه می باشد. با استفاده از دستگاه موبایل خود به عنوان کنترل کننده، بازی های retro را بر روی صفحه تلویزیون خود اجرا کنید. ## این نرم افزار تنها با Chromecast گوگل کار خواهد کرد ## بازی کنونی:* Snake* Pong (چند نفره)* Xonix* Tetrominoes* Flapper* Breakout–…

GamingCast (for Chromecast) v1.5 اولین کنسول بازی تلفن همراه می باشد. با استفاده از دستگاه موبایل خود به عنوان کنترل کننده، بازی های retro را بر روی صفحه تلویزیون خود اجرا کنید. ## این نرم افزار تنها با Chromecast گوگل کار خواهد کرد ## بازی کنونی:* Snake* Pong (چند نفره)* Xonix* Tetrominoes* Flapper* Breakout–…