فروشگاه جانبی

Learn English. Listening. Pro v2.12 برنامه ای است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی طراحی شده است. متون شامل کلمات و عباراتی است که درک آنها برای کسانی که زبان انگلیسی آمریکایی مطالعه می کنند  سخت می باشد. بدون در نظر گرفتن معانی این کلمات و عبارت، شما تاریخچه آنها را از مبدا خواهید…

Learn English. Listening. Pro v2.12 برنامه ای است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی طراحی شده است. متون شامل کلمات و عباراتی است که درک آنها برای کسانی که زبان انگلیسی آمریکایی مطالعه می کنند  سخت می باشد. بدون در نظر گرفتن معانی این کلمات و عبارت، شما تاریخچه آنها را از مبدا خواهید…

Learn English. Listening. Pro v2.12 برنامه ای است که برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی طراحی شده است. متون شامل کلمات و عباراتی است که درک آنها برای کسانی که زبان انگلیسی آمریکایی مطالعه می کنند  سخت می باشد. بدون در نظر گرفتن معانی این کلمات و عبارت، شما تاریخچه آنها را از مبدا خواهید…