فروشگاه جانبی

Character Maker – How to draw v3.0.2 برنامه ای است که به کمک ان می توانید شخصیت های 2D را با سیستم 3D ANGLE این برنامه رسم کنید. این نرم افزار نقاشی نیست. این یک ساخت است! شما می توانید بخشی از بدن شخصیت را در حالت شیء (Object Mode) ایجاد کرده و آنها…

Character Maker – How to draw v3.0.2 برنامه ای است که به کمک ان می توانید شخصیت های 2D را با سیستم 3D ANGLE این برنامه رسم کنید. این نرم افزار نقاشی نیست. این یک ساخت است! شما می توانید بخشی از بدن شخصیت را در حالت شیء (Object Mode) ایجاد کرده و آنها…

Character Maker – How to draw v3.0.2 برنامه ای است که به کمک ان می توانید شخصیت های 2D را با سیستم 3D ANGLE این برنامه رسم کنید. این نرم افزار نقاشی نیست. این یک ساخت است! شما می توانید بخشی از بدن شخصیت را در حالت شیء (Object Mode) ایجاد کرده و آنها…