IP Cam Soft v7.3 برنامه ای برای مشاهده و کنترل از راه دور دوربین های IP شما می باشد. این نرم افزار با صدها مدل مختلف دوربین تست شده است. این برنامه با وب کم کار نمی کند. ویژگی ها: – مشاهده و کنترل از راه دور بیش از 600 مدل مختلف دوربین IP…

IP Cam Soft v7.3 برنامه ای برای مشاهده و کنترل از راه دور دوربین های IP شما می باشد. این نرم افزار با صدها مدل مختلف دوربین تست شده است. این برنامه با وب کم کار نمی کند. ویژگی ها: – مشاهده و کنترل از راه دور بیش از 600 مدل مختلف دوربین IP…

IP Cam Soft v7.3 برنامه ای برای مشاهده و کنترل از راه دور دوربین های IP شما می باشد. این نرم افزار با صدها مدل مختلف دوربین تست شده است. این برنامه با وب کم کار نمی کند. ویژگی ها: – مشاهده و کنترل از راه دور بیش از 600 مدل مختلف دوربین IP…