فروشگاه جانبی

Root Browser (File Manager) v2.2.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR، حذف، انتقال…

Root Browser (File Manager) v2.2.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR، حذف، انتقال…

Root Browser (File Manager) v2.2.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR، حذف، انتقال…